Vedtægter for
Kollund Lind Gymnastikforening


§1     Navn/stiftelse, hjemsted og tilknytning
Afdelingens navn er Kollund Lind Gymnastikforening. Afdelingen blev stiftet i august 1969 og har hjemsted i Herning Kommune. Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI, afd. Midtjylland) og paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning Kommune "Idrætsrådet i Herning Kommune".
Endvidere er afdelingen medlem af KLG Fællesforeningen efter gældende vedtægter for Fællesbestyrelsen.

§2     Afdelingens formål
Gymnastikafdelingens formål er:
- at skabe betingelser for et godt og sundt fritidsliv for borgerne i lokalområdet
- fremme folkesundheden såvel legemligt som åndeligt gennem alle former for gymnastik. 

§3     Afdelingens juridiske forhold
Gymnastikafdelingen har egne vedtægter og er juridisk og økonomisk selvstændig.
Gymnastikafdelingen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.
Gymnastikafdelingens medlemmer - herunder bestyrelsen - hæfter ikke personligt for de af gymnastikafdelingen indgående forpligtelser. Der hæftes alene ved gymnastikafdelingens respektive formue.

§4     Bestyrelse m.m.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer(kan være en person udenfor bestyrelsen). Der vælges minimum to suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen skal lave referat af alle bestyrelsesmøder.
Ethvert medlem (aktive som passive, der er 16 år) har stemmeret og er valgbar.
Der kan nedsættes såvel faste udvalg som ad hoc udvalg.
Gymnastikafdelingens regnskabsår går fra 1/5 til 30/4.
Gymnastikafdelingen tegnes ved underskrift af formanden i forening med mindst 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ½ delen er til stede. Vedtagelser kræver, at mindst ½ delen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen vælger hvert år én repræsentant til Lind Hallernes repræsentantskab og man er medlem for to år.

§5     Medlemmer
Som aktive medlemmer optages børn, unge og voksne, der ønsker at dyrke gymnastik m.v.. Der kan optages passive medlemmer. Passive forældre med aktive børn under 16 år optages som passive medlemmer med valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det. Det udelukkede medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.

§6     Kontigent
Fastsættes af bestyrelsen.

§7    Generalforsamling
Gymnastikafdelingen har generalforsamling hvert år i maj eller juni måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i det mest udbredte dagblad senest 2 uger før samt ved opslag i Lind Hallen og på gymnastikafdelingens hjemmeside. Alle medlemmer kan deltage i mødet. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt have 2 fuldmagter.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
Der skrives et beslutningsreferat som underskrives af dirigenten.

Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.

§8     Valg
Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal.
Ved personlige valg skal afstemningen være skriftlig, hvis der er flere kandidater.
Øvrige afstemninger skal foretages ved håndsoprækning, men skal dog afgøres skriftligt, hvis blot én af de stemmeberettigede deltagere ønsker det.

§9     Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der kan deltage i alle Gymnastikafdelingens aktiviteter, herunder generalforsamlingen. Medlemskab er gratis for alle æresmedlemmer.

§10     Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når formanden eller et flertal af bestyrelsen fremsætter ønsker herom.
Anmodningen skal foreligge skriftligt og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandelt.
Den skal imødekommes senest 4 uger efter den er fremsat.
En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme regler som det ordinære.

§11     Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for.

§12     Gymnastikafdelingens opløsning / nedlæggelse
Gymnastikafdelingen kan opløses, hvis 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer vedtager det på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
Evt. formue eller gæld deles i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Ved opløsning skal afdelingens formue fordeles til andre organisationer m.v., der kan sidestilles med afdelingens aktiviteter og formål - primært i lokal området.


Vedtaget på generalforsamlingen den 13. september 2015.
 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer, at vi bruger cookies.
Kollund Lind Gymnastikforening | Lind | 7400 Herning | Tlf.: +45 60175427 / CVR 31 86 45 18